Czwartek, 18 stycznia 2018

Podziel się:

STATUT FUNDACJI "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

Polub nas na Facebooku:
STATUT
FUNDACJI „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
(Tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 17.12.2002, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie, przez Notariusza Marię Smólską.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 r. o fundacjach ( Dz. U. Nr 21, poz. 97, z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4

Siedzibą fundacji jest miasto Olsztyn.
§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja posługuje się pieczęcią o treści: Fundacja „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”

§ 7

Ministrem właściwym ze względu za zakres działania Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II
Cel, zasady i formy działalności Fundacji.

§ 8
Celem Fundacji jest:
1. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i szeroko rozumianej rehabilitacji, której to pomocy, w jej finansowym wymiarze nie są w stanie zapewnić ich prawni opiekunowie ani też społeczna służba zdrowia, przy czym pomoc ta obejmuje w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych – także w odniesieniu do kosztów podróży i pobytu opiekuna dziecka.
2. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych w zakresie zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb, w szczególności bytowych, zdrowotnych oraz w zakresie zapewniania im właściwych form wypoczynku.
3. Tworzenie możliwości wypoczynku i jego organizacja dla dzieci potrzebujących.
4. Zapewnienie możliwości kształcenia dzieci potrzebujących oraz dzieci szczególnie uzdolnionych poprzez tworzenie i organizację odpowiednich ofert kształcenia.
5. Pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich, nie będących w stanie zaspokoić w niezbędnym zakresie uzasadnionych potrzeb tych dzieci.
6. Pomoc materialna dla dzieci, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej sytuacji, którym nie są w stanie pomóc członkowie ich rodzin.
7. Zapewnienie zabezpieczenia bytu sierotom poprzez tworzenie i organizację ośrodków opieki.

§ 9

Określona statutem pomoc udzielana jest bez względu na miejsce zamieszkania potrzebującego dziecka.

§ 10

Fundacja realizuje swe statutowe cele poprzez podejmowanie wszelkich, prawem dozwolonych działań, w szczególności poprzez:
1. Inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat przypadków dzieci i młodzieży, znajdujących się w sytuacji uzasadniającej udzielenia pomocy.
2. Współpracę z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, mającą za zadanie:
a. Działania zmierzające do uzyskania wiedzy dotyczącej sytuacji uzasadniających włączenie się Fundacji w akcję pomocy.
b. Określenia zakresu udziału Fundacji w sfinansowaniu niezbędnych zabiegów lekarskich i procesu rehabilitacyjnego.
3. Współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, w tym mającymi siedzibę za granicą, o celach i zadaniach tożsamych bądź zbieżnych z celami i zadaniami fundacji.
4. Wspieranie działań propagujących akcje mające za przedmiot działania o charakterze analogicznym z celami Fundacji.
5. Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw z których dochód zasili środki Fundacji przeznaczone na realizację jej celów statutowych.
6. Współdziałanie z władzami lokalnymi.
7. Podejmowania działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych, niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w celu realizacji swych statutowych celów;
2. Fundacja prowadzić może działalność gospodarczą w zakresie obejmującym :
1. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18 PKD
2. Działalność wydawnicza – 58 PKD
3. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62 PKD
4. Działalność usługowa w zakresie informacji – 63 PKD
5. Reklama – 73.1 PKD
6. Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z PKD”

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 12

1. Majątek i dochody Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 100 000 zł oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. W Fundacji „Przyszłość dla dzieci” zabronione jest :
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
d) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów
2. subwencji osób prawnych
3. gospodarowania składnikami majątkowymi
4. działalności gospodarczej

§ 14

1. Majątek Fundacji może być użyty wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
2. Wszelką nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych FundacjiRozdział IV
Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów.
2. Rada Nadzorcza Fundacji.
3. Zarząd Fundacji.
§ 16
1. Fundatorzy tworzą Zgromadzenie Fundatorów.
2. Fundatorzy będący osobami prawnymi reprezentowanymi są w Zgromadzeniu Fundatorów przez należycie umocowanych przedstawicieli.

§ 17

1. Zgromadzenia Fundatorów zwoływane są co najmniej raz w roku.
2. Zgromadzenia Fundatorów zwoływane są przez Zarząd Fundacji.
3. Zgromadzenia Fundatorów i odbywają się w siedzibie fundacji bądź w innym miejscu, wskazanym przez Zarząd.

§ 18
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
2. Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej.
3. Wprowadzanie zmian w statucie Fundacji.
4. Ocena sprawozdań Zarządu Fundacji.

§ 19

1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z trzech osób, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powoływana jest na okres 4 lat.
2. Zadaniem Rady Nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem Fundacji.
3. Nadzór o którym mowa w punkcie 2 obejmuje w szczególności ocenę realizacji zadań statutowych przez Zarząd Fundacji, ocenę wydatkowania środków Fundacji przy uwzględnieniu celów Fundacji, opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
4. Przy realizacji swych funkcji Rada Nadzorcza jest niezależna od Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji :
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 20

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. W wypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, składa się on z Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;


§ 21

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
2. Do składania oświadczenia i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są samodzielnie każdy z członków Zarządu.


§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Fundatorów.
2. Zarząd w szczególności:
a. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
b. Opracowuje roczne i wieloletnie programy działań Fundacji.
c. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
d. Przyjmuje darowizny, subwencje, spadki, i zapisy.
e. Podejmuje decyzje w przedmiocie wyboru sposobów i celów przeznaczenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w wypadkach określonych w ustawie.

§ 24
Majątek po likwidacji Fundacji przekazuje się ( z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach ) instytucjom wskazanym przez Zgromadzenie Fundatorów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Olsztyn, dnia 04.03.2011 r.
Polub nas na Facebooku: