STATUT

FUNDACJI „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”

Z   SIEDZIBĄ  W  OLSZTYNIE

(tekst jednolity z dnia 31.03.2021 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „PRZYSZŁOŚĆ  DLA DZIECI”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 17.12.2002, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie, przez Notariusza Marię Smólską.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1994 r. o fundacjach ( Dz. U. Nr 21, poz. 97, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą fundacji jest miasto Olsztyn.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja posługuje się pieczęcią o treści: Fundacja „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”

§ 7

Ministrem właściwym ze względu za zakres działania Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II

Cel, zasady i formy działalności Fundacji.

§ 8

 1. Celami podstawowymi fundacji są:
 1. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i szeroko rozumianej rehabilitacji, której to pomocy, w jej finansowym wymiarze nie są w stanie zapewnić ich prawni opiekunowie ani też społeczna służba zdrowia, przy czym pomoc ta obejmuje w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych – także w odniesieniu do kosztów podróży i pobytu opiekuna dziecka.
 2. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych w zakresie zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb, w szczególności bytowych, zdrowotnych oraz w zakresie zapewniania im właściwych form wypoczynku.
 3. Tworzenie możliwości wypoczynku i jego organizacja dla dzieci potrzebujących.
 4. Zapewnienie możliwości kształcenia dzieci potrzebujących oraz dzieci szczególnie uzdolnionych poprzez tworzenie i organizację odpowiednich ofert kształcenia.
 5. Pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich, nie będących w stanie zaspokoić
  w niezbędnym zakresie uzasadnionych potrzeb tych dzieci.
 6. Pomoc materialna dla dzieci, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się
  w krytycznej sytuacji, którym nie są w stanie pomóc członkowie ich rodzin.
 7. Zapewnienie zabezpieczenia bytu sierotom poprzez tworzenie i organizację ośrodków opieki.

2. Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr 112, poz.654 ze zm.);
 10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 22. turystyki i krajoznawstwa;
 23. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 27. ratownictwa i ochrony ludności;
 28. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą;
 29. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 30. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 31. promocji i organizacji wolontariatu;
 32. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 33. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 34. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 35. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
 36. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 37. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96, poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w niniejszym punkcie.

§ 9

Określona statutem pomoc udzielana jest bez względu na miejsce zamieszkania potrzebującego dziecka.

§ 10

Fundacja realizuje swe statutowe cele poprzez podejmowanie wszelkich, prawem dozwolonych działań, w szczególności poprzez:

 1. Inicjowanie i prowadzenie akcji upowszechniających wiedzę i informacje na temat przypadków dzieci i młodzieży, znajdujących się w sytuacji uzasadniającej udzielenia pomocy.
 2. Współpracę z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, mającą za zadanie:
  1. Działania zmierzające do uzyskania wiedzy dotyczącej sytuacji uzasadniających włączenie się Fundacji w akcję pomocy.
  1. Określenia zakresu udziału Fundacji w sfinansowaniu niezbędnych zabiegów lekarskich i procesu rehabilitacyjnego.
 3. Współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, w tym mającymi siedzibę za granicą, o celach i zadaniach tożsamych bądź zbieżnych z celami i zadaniami fundacji.
 4. Wspieranie działań propagujących akcje mające za przedmiot działania o charakterze analogicznym z celami Fundacji.
 5. Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw z których dochód zasili środki Fundacji przeznaczone na realizację jej celów statutowych.
 6. Współdziałanie z władzami lokalnymi.
 7. Podejmowania działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych
  i finansowych, niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 8. Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w celu realizacji swych statutowych  celów.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 1. Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,
 2. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
 3. Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,
 4. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
 5. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,
 6. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,
 7. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
 8. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
 9. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych- PKD 73.12.B,
 10. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)- 73.12.C,
 11. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach- 73.12.D,
 12.  Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z.

3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – 18.13.Z,
 2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
 3. Wydawanie książek – 58.11.Z,
 4. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,
 5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
 6. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
 7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
 8. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z,
 9. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z,
 10. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
 11. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
 12. Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A,
 13. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E,
 14. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10.Z,
 15. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20.Z,
 16. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z,
 17. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z,
 18. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z,
 19. Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z,
 20. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z.
 21. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z.

4 . Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – 18.13.Z,
 2. Wydawanie książek – 58.11.Z,
 3. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,
 4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
 5. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
 6. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
 7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z,
 8. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z,
 9. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
 10. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
 11. Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A,
 12. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E,
 13. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10.Z
 14. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20.Z,
 15. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z
 16. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z,
 17. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z,
 18. Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z,
 19. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z.
 20. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 12

 1. Majątek i dochody Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 100 000 zł oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2.  W Fundacji „Przyszłość dla dzieci” zabronione jest : 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji  lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. subwencji osób prawnych;
 3. gospodarowania składnikami majątkowymi;
 4. działalności gospodarczej;

§ 14

 1. Majątek Fundacji może być użyty wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 2. Wszelką nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji:

Rozdział IV

     Organy Fundacji

§ 15

1. Organami Fundacji są :

a. Rada Fundacji

b. Rada Nadzorcza Fundacji

c. Zarząd Fundacji

2. Członkostwo w organach Fundacji wygasa z chwilą zrzeczenia się członkostwa, które składa się Radzie Fundacji. Zrzeczenie się członkostwa następuje w formie pisemnej.

§ 16

1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, których pierwszy skład wskazuje Zgromadzenie Fundatorów.

2. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Członkowie Rady Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji jest bezterminowe.

4. W przypadku zrzeczenia się członkostwa w Radzie Fundacji pozostali członkowie Rady Fundacji uzupełniają jej skład w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zrzeczenia się członkostwa przez ustępującego członka Rady Fundacji.

5. Członek Rady Fundacji, w tym ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać na piśmie pozostałym członkom Rady Fundacji kandydata na wolne miejsce w Radzie Fundacji.  

§ 17

1. Posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest, co najmniej raz w roku przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub Zarząd Fundacji.

2.   Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji, bądź w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, jeżeli jest obecny.  

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy :

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Fundacji.

2. Uchwalanie zmian w Statucie Fundacji.

3. Ocena sprawozdań Zarządu Fundacji.  

§ 19

 1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z trzech osób, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powoływana jest na okres 4 lat.
 2. Zadaniem Rady Nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem Fundacji.
 3. Nadzór o którym mowa w punkcie 2 obejmuje w szczególności ocenę realizacji zadań statutowych przez Zarząd Fundacji, ocenę wydatkowania środków Fundacji przy uwzględnieniu celów Fundacji, opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 4. Przy realizacji swych funkcji Rada Nadzorcza jest niezależna od Zarządu Fundacji.

5. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji :

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie  mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§19A

Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:

a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

b) Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji;

c) Wybór pełnomocnika Fundacji do podpisywania umów z członkami Zarządu Fundacji;

§ 20

 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. W wypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, składa się on z Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 21

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Do składania oświadczenia i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są samodzielnie każdy z członków Zarządu.

§ 22

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Fundacji.
 2. Zarząd w szczególności:

a. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

b. Opracowuje roczne i wieloletnie programy działań Fundacji.

c. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.

d. Przyjmuje darowizny, subwencje, spadki, i zapisy.

e. Podejmuje decyzje w przedmiocie wyboru sposobów i celów przeznaczenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w wypadkach określonych w ustawie.

§ 24

Majątek po likwidacji Fundacji przekazuje się (z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach) instytucjom wskazanym przez Radę Fundacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Olsztyn, dnia 31.03.2021 r.