I. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.przyszloscdladzieci.org jest Fundacja ”Przyszłość Dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zwana dalej Fundacją.
 2. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
 3. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
  1. podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
  2. podmiotom uprawnionym przez obowiązujące przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obowiązkowe.

II. Dane w formularzu

 1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników serwisu jest dobrowolne.
 2. Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji oraz zapisanie się do usługi ”Newsletter” za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
  1. do dokonania wpłaty obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
  2. do zapisania się na newsletter wystarczy adres e-mail.
  3. podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z dokonania wpłaty na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisu. W przypadku Newslettera nie podanie adresu email oznacza niemożność zapisania się na tę usługę.
 4. Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych danych osobowych w rozumieniu art. 6. ust. 1. lit. A RODO.
 5. Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Fundacji.
 6. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej działalności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom Fundacji.
 7. Partnerzy Fundacji przetwarzają przekazane im przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów, z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

III. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Fundacja ”Przyszłość Dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn .
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz Partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji i w związku z realizowanymi usługami serwisu.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy :
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ”Przyszłość Dla Dzieci” w Olsztynie;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@wm.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano w związku z wypełnieniem formularzy dostępnych na stronach Serwisu;
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, email: kancelaria@uodo.gov.pl
 4. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu autopay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu autopay.pl – firmie Autopay S.A., z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000320590, posiadająca numer NIP 585-13-51-185;