I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem „www.przyszloscdladzieci.org”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację ”Przyszłość Dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn , zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000148747, NIP: 739-33-31-558, zwaną dalej Fundacją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.
 4. Serwis umożliwia ponadto:
  a) wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online, w tym płatności cyklicznych;
  b) zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  c) logowanie do subkonta w panelu administracyjnym,
  d) udział w licytacjach charytatywnych – Regulamin Licytacji Charytatywnych

 1. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowno-graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.

II. Subkonta

Serwis umożliwia logowanie do wydzielonej części konta, na której, w zależności od określonego w porozumieniu celu, wykazywane są wpłaty na rzecz konkretnej osoby, zwanej dalej „Subkontem”.
Beneficjentem Subkonta jest Podopieczny Fundacji, na rzecz którego zostało ono założone na podstawie odrębnego porozumienia.
Środki wykazywane na Subkontach pochodzą od darczyńców.
Logowanie do Subkonta odbywa się za pomocą panelu logowania na stronie serwisu za pomocą otrzymanego loginu i hasła.
Logowanie do Subkonta umożliwia dostęp do informacji o stanie danego subkonta, przy czym stan ten aktualizowany jest raz w tygodniu w poniedziałek.

III. Newsletter

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.
 2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji pod adresem przyszloscdladzieci.org i kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
 4. Link aktywacyjny będzie ważny przez 10 dni. Po upływie tego czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z Newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja na stronie internetowej.
 5. Aby korzystać z Newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania Newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz aktywny adres e-mail.
 6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.
 7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.

IV. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. Przekierowanie do autopay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, szybkie przelewy.
 5. Darowizny nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez darczyńcę kartą płatniczą Fundacja dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. Fundacja przekaże środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki pomniejszone o 5%, jako darowiznę na subkonto podopiecznego.
 8. Fundacja oświadcza, że kwota stanowiąca 5% kwoty Darowizn przekazywanych przez Użytkowników portalu stanowi darowiznę przeznaczaną na cele statutowe Fundacji. W ramach tych środków Fundacja pokrywa koszty utrzymania Portalu, prowizji pobieranych przez serwis płatności oraz realizuje ważne cele społeczne zapisane w statucie fundacji. Fundacja nie pobiera od Użytkowników, żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Portalu.
 9. Darowizny, o jakich mowa w ust. 7, opiekun podopiecznego zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celu Zbiórki. W przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest niemożliwa, opiekun wraz z fundacją ustalą nowy cel.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji i w związku z realizowanymi usługami serwisu.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ”Przyszłość Dla Dzieci” w Olsztynie;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@wm.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano w związku z wypełnieniem formularzy dostępnych na stronach Serwisu;
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, email: kancelaria@uodo.gov.pl
 4. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu autopay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu autopay.pl – firmie Autopay S.A., z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000320590, posiadająca numer NIP 585-13-51-185;

VI. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować pod adres e-mail: biuro@przyszloscdladzieci.org Będą one rozpatrywane w terminie 21 dni od dostarczenia.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form świadczenia usług w Serwisie.