Fundacja „Przyszłość dla dzieci” realizuje projekt „Wsparcie rodzin Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

1.3 Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Główne założenia Projektu:
Projekt kładzie nacisk na zwiększenie dostępności usług społecznych dla (39K, 25M oraz 79 dzieci w tym 40 dzieci niepełnosprawnych.) łącznie 143 osób z 40 rodzin zamieszkałych w kilku powiatach na Warmii i Mazurach (m.in. rodzin z powiatu lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, ostródzkiego, nidzickiego oraz szczycieńskiego.

Dla kogo i w jakim okresie?
Uczestnikami Projektu są członkowie rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie 01.02.2019 – 31.01.2020 usługami społecznymi w postaci indywidualnej diagnozy rodzin poradnictwa specjalistycznego warsztatów kompetencji społecznych i wyjazdów rodzinnych, edukacyjnych, spotkań kulturalno – społecznych , kursów kwalifikacyjnych, grup samopomocowych.

http://m.wm.pl/2019/09/orig/belkado-projektu-576316.jpg