§1

Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem maratonu Zumby – „Zumba na plaży 2021” zwanego dalej „maratonem” jest Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” zwana dalej „Fundacją”.

2.  Miejsce: Boisko do koszykówki – Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel w Olsztynie – ul. Kapitańska 23.

3.  Termin maratonu: 29.08.2021 (niedziela) w godzinach od 12:00 do 15:00.

4.  Maksymalna liczba uczestników maratonu: 120 osób.

§2

Uczestnictwo

1.  Uczestnikiem maratonu może być osoba dorosła lub niepełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniu tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w wydarzeniu.

2.  Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest dokonanie rejestracji uczestnika na stronie: https://przyszloscdladzieci.org/zumba-rejestracja  

3. Opłata startowa, jest darowizną na rzecz fundacji i stanowi kwotę min. 30 zł Wpłaty należy dokonać za pośrednictwem formularza wpłat:  https://pdd.wm.pl/zumbaoplata

4.  Wizerunek uczestników maratonu może zostać utrwalony przez Fundację w ujęciach zbiorowych oraz rozpowszechniony bez wyrażenia zezwolenia (na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych), na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej, w szczególności stworzenia relacji z wydarzenia prze Fundację i partnerów wydarzenia, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji (www.przyszloscdladzieci.org) oraz na profilach Fundacji i partnerów wydarzenia na platformach: Facebook, YouTube, Instagram.

5.  Biorąc udział w maratonie uczestnik akceptuje ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.

§3

Bezpieczeństwo

1. Podczas wykonywania aktywności należy stosować się do obowiązujących przepisów związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz przy zachowaniu ogólnych środków ostrożności.

2. Zawodnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, znając swój stan zdrowia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, szkody doznane w wyniku udziału w wydarzeniu.

§4

Postanowienia końcowe

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub odwołania maratonu oraz do zmian w regulaminie wydarzenia.

2.  Adres do kontaktu: Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, Tel. 89 539 74 04, e-mail: fundacja@przyszloscdladzieci.org

3. Sprawy nieujęte w regulaminie pozostają do dyspozycji organizatora.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ”Przyszłość Dla Dzieci” w Olsztynie;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@wm.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania informacji o działaniach Fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano z formularza powyżej;
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego : Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, email : kancelaria@uodo.gov.pl