Rekrutacja rodzin do projektu przebiegała w oparciu o następujące kryteria punktowe:

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA

– korzystanie z pomocy społ.1 pkt (zaświadczenia z GOPS,MOPS)

– wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki: bezrobocia 1 pkt; każda dodatkowa
przesłanka (ubóstwo, samotne rodzicielstwo, wielodzietność, itp.) – po 1pkt

-osoby korzystające z Banków Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 1pkt

-stopień niepełnosprawności (2 pkt) – orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami

– zamieszkiwanie na obszarze wiejskim jednym z powiatów: szczycieński , Lidzbark warmiński, nidzicki, olsztyński, nowomiejski, ostródzki, bartoszycki, działdowski, kętrzyński -1 pkt

KRYTERIA DLA OTOCZENIA

-dzieci; -osoba bliska mająca duży wpływ na jej funkcjonowanie rodzinie np. babcia, dziadek, które są najbliższymi rodziny
( formularz zgłoszeniowy uczestnika, opinia pracownika fundacji).

-Status materialny (indywidualne podejście, integrowanie grup, wyjazdy, poradnictwo, zajęcia).

Ścieżka uczestnictwa zakłada udział w co najmniej 3 formach wsparcia.

http://m.wm.pl/2019/09/orig/belkado-projektu-576316.jpg