§ 1

AUKCJA

1.

Organizatorem aukcji charytatywnej jest:

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Trackiej 5, 10-364 zwana dalej Organizatorem.

2.

Beneficjentem aukcji jest Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Trackiej 5, 10-364, KRS 0000148747

3.

Przedmiotem aukcji są przedmioty stanowiące własność Fundacji lub osób trzecich, które przekazały je Fundacji w celu sprzedaży i przekazania uzyskanej ceny na cele statutowe Fundacji. 

4.

Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na rzecz funduszu leczenia i rehabilitacji podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane dalej Uczestnikami.

2.

Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.

3.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie aukcji.

W przypadku stwierdzenia w/w działań Organizator ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.

4.

Warunkiem nabycia licytowanego przedmiotu jest:

  1. Założenie konta na portalu https://przyszloscdladzieci.org i podanie niezbędnych danych tj.: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego;
  2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  3. Zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej – przebicia;

§ 3

PRZEBIEG AUKCJI

1.

Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów na stronie internetowej organizatora: https://przyszloscdladzieci.org  oraz w mediach społecznościowych – fanpage: https://www.facebook.com/przyszloscdladzieci,

2.

Aukcja prowadzona będzie na specjalnie przygotowanej podstronie portalu Organizatora pod adresem: https://przyszloscdladzieci.org/licytacje/

3.

Dla każdego przedmiotu zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która umieszczona będzie na podstronie przedmiotu.

4.

Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.

5.

Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 10zł.

6.

Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

7.

Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.

8.

Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.

9.

W gestii Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

10.

Zamknięcie aukcji nastąpi zgodnie z informacjami podanymi przy każdym z produktów.

11.

Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zamknięcia aukcji.

W razie niedotrzymania terminu płatności oferta przestaje być obowiązująca, a rozstrzygnięcie wygranej następuje po kontakcie z osobami, które złożyły kolejne najwyższe oferty.

12.

Dokonanie wpłaty możliwe będzie za pośrednictwem specjalnego formularza wpłat do którego link będzie udostępniony mailowo oraz po zalogowaniu do konta użytkownika. Opcjonalnie możliwa jest wpłata bezpośrednio na konto bankowe Fundacji po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem.

13.

Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy osobiście w indywidualnie ustalonym terminie lub w inny sposób dogodny dla obu stron. Koszty dostarczenia wylicytowanego przedmiotu pokrywa licytujący.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: https://przyszloscdladzieci.org oraz w siedzibie fundacji

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych.